Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Νόμος 3861/10 για την διαφάνεια και την ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις