Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΕΕΚΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Κλαδική Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΕΚΕΚ». ΄Έχει έδρα την πόλη των Αθηνών, Πανελλαδικό χαρακτήρα και Περιφερειακά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της ΕΝΩΣΗΣ (Συλλόγου) είναι η κατοχύρωση, προώθηση και προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και ειδικότερα του κλάδου των εργαζομένων σε πάσης φύσεως αναγνωρισμένους ή/και πιστοποιημένους δημόσιους, νομαρχιακούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα, κέντρα, εθνικές μονάδες συντονισμού, οργανισμούς, και εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ινστιτούτα δια βίου μάθησης) στην Ελλάδα.
Η ασφαλιστική τους προστασία, η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ένωση όλων των ειδικοτήτων του κλάδου για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων.
Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων, όπως η Ειρήνη, η Εθνική ανεξαρτησία και η Κοινωνική δικαιοσύνη
.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών, θα επιδιωχθεί:
α. Με την ένταξη και δραστηριοποίηση στο Σύλλογο όλων των εργαζομένων σε πάσης φύσεως αναγνωρισμένους ή/και πιστοποιημένους δημόσιους, νομαρχιακούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα, κέντρα, εθνικές μονάδες συντονισμού, οργανισμούς και εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ινστιτούτα δια βίου μάθησης) στην Ελλάδα.
β. Με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα.
γ. Με την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
δ. Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών μέσω της κυκλοφορίας εντύπων.
ε. Με τη χορήγηση και παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας από τους πόρους της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα μέλη, που για λόγους κοινωνικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας στερήθηκαν τις αποδοχές τους ή έχουν ανάγκη βοήθειας.
στ. Με την οργάνωση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα βοηθήσει στην ανύψωση του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου των μελών.
ζ. Με τη συνεργασία με Ελληνικές και Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
Βασική αρχή της επίτευξης των σκοπών του Συλλόγου αλλά και της λειτουργίας του, είναι η Δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων και η συζήτηση, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο των διοικητικών οργάνων, καθώς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΚΕΚ

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη της ΠΕΕΚΕΚ γίνονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας, που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου, πλήρους η μερικής απασχόλησης, στις παρακάτω ενδεικτικά ειδικότητες:
α) Επιστημονικό, ερευνητικό, μελετητικό και οικονομοτεχνικό προσωπικό
β) Διοικητικό Προσωπικό (Υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς, λογιστές και βοηθοί, κλητήρες, υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών κλπ)
γ) Προσωπικό Πληροφορικής (χειριστές, προγραμματιστές, τεχνικοί Η/Υ),
δ) Βοηθητικό προσωπικό (προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας)
και εργάζονται στον εν γένει κλάδο της παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι σε πάσης φύσεως αναγνωρισμένους ή/και πιστοποιημένους δημόσιους, νομαρχιακούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα, κέντρα, εθνικές μονάδες συντονισμού, οργανισμούς και εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ινστιτούτα δια βίου μάθησης) στην Ελλάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη του Συλλόγου συμπληρώνουν έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος του νομού που κατοικούν ή εργάζονται ή της Διοίκησης εφόσον κατοικούν ή εργάζονται στο νομό Αττικής, με τα πλήρη στοιχεία τους. Με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα, ότι ανήκουν στις κατηγορίες των εργαζομένων που περιλαμβάνει το παρόν καταστατικό. Τα όργανα που εγκρίνουν την εγγραφή έχουν δικαίωμα και υποχρέωση ελέγχου της υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων να γίνουν μέλη του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Δικαιούνται:
α. Εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της ΠΕΕΚΕΚ από την ημέρα της εγγραφής τους, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη υποχρεωτική νομική απαγόρευση.
β. Να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα όργανα της ΠΕΕΚΕΚ για θέματα που τους ενδιαφέρουν ατομικά και έχουν σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου
γ. Να ζητούν και να έχουν τη συμπαράσταση του Συλλόγου για την επίλυση των αιτημάτων τους.
Υποχρεούνται: α. Να παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος στη ζωή και δράση της ΠΕΕΚΕΚ και να εκπληρώνουν τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του.
β. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων της ΠΕΕΚΕΚ
γ. Η εν γένει συμπεριφορά τους απέναντι στους συναδέλφους τους και στα όργανα διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ να είναι κόσμια και να μην παρακωλύουν την λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Παύει η ιδιότητα του μέλους:
α. Όταν παραιτείται με έγγραφη αίτηση προς την Διοίκηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει.
β. Όταν διαπιστωθεί ότι έχει δηλώσει αναληθή στοιχεία στην αίτηση εγγραφής.
γ. Όταν μεταστραφεί μόνιμα σε άλλον κλάδο.
Μέλη του Συλλόγου που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του και τις αποφάσεις των οργάνων του και αντίθετη προς τα συμφέροντα άλλων μελών, ή η εν γένει συμπεριφορά τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ΠΕΕΚΕΚ, ελέγχονται και επιβάλλονται σ΄ αυτούς οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης τους.

α. Γραπτή μομφή.
β. Προσωρινή διαγραφή από μέλος του Συλλόγου.
γ. Οριστική διαγραφή από μέλος του Συλλόγου.

Για την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης, απαιτείται απόφαση της Διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει το μέλος.
Η απόφαση προσωρινής διαγραφής από μέλος του Συλλόγου, εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει το μέλος, όπου εισάγεται το θέμα, με αίτηση του ενδιαφερομένου και συζητείται μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση οριστικής διαγραφής λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση ή από την Συνέλευση του Περιφερειακού τμήματος που ανήκει το μέλος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΕΚΕΚ

ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΕΚΕΚ

1. Η Γενική Συνέλευση.
2. Το Γενικό Συμβούλιο.
3. Η πενταμελής (5) Διοίκηση εφόσον τα ψηφίσαντα μέλη είναι ως 150 και επταμελής (7) εφόσον τα ψηφίσαντα μέλη είναι 151 και άνω.
4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων.
5. Τα Διοικητικά Συμβούλια Περιφερειακών Τμημάτων.
6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
7. Οι Εφορευτικές Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΕΚΕΚ

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΚΕΚ είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται τρεις (3) στη διάρκεια της θητεία της Διοίκησης και έκτακτες όταν το αποφασίσει η Κεντρική Διοίκηση ή το ζητήσει έγγραφα το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Στην περίπτωση της αίτησης από το ένα τρίτο (1/3), αυτή πρέπει να αναφέρει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) ημέρες από την αίτηση με μοναδικά θέματα αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Τα θέματα και ο χρόνος σύγκλησης των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, έχουν ως εξής: Η πρώτη και η δεύτερη Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται αντίστοιχα, ένα (1) και δύο (2) χρόνια μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα, εκτός των άλλων:
Το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και Προγραμματισμό του Συλλόγου για το χρόνο που πέρασε και τον επόμενο χρόνο. Επίσης, παρουσιάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, από τον υπεύθυνο. Η τρίτη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται τρία (3) χρόνια από την εκλογή της Διοίκησης του ΠΕΕΚΕΚ, πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της θητείας του. Θέμα της τρίτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός των θεμάτων της πρώτης και δεύτερης, είναι ακόμα η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας καλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν και αυτή η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, καλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη γίνεται πάντα με βάση την ημερήσια διάταξη που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο μέσο, από την Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ.
Η πρόσκληση προς τα μέλη της ΠΕΕΚΕΚ καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, πρέπει να αναφέρει, αν είναι τακτική ή έκτακτη, αν είναι η πρώτη ή δεύτερη ή Τρίτη και το ποιος τη συγκαλεί.
Με έγγραφη αίτησης τους το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, μπορεί να ζητήσει από τις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΕΚΕΚ την πρόσθεση θέματος στην Ημερήσια Διάταξη. Για την αποδοχή ή όχι των θεμάτων αυτών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων των μελών μπορεί να γίνεται και μετά την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων, με την υποχρέωση της γραμματείας να ενημερώνει το Προεδρείο για την εκάστοτε απαρτία από τους προσερχόμενους.
Εφόσον οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, βρίσκονται σε απαρτία, την έναρξή της κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, αμέσως δε η Γενική Συνέλευση, εκλέγει τριμελές (3) Προεδρείο. Στα μέλη του ανατίθενται τα καθήκοντα του προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης, του αναπληρωτή του και του πρακτικογράφου.
Το Προεδρείο ακολουθεί πιστά τη σειρά των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ευθύνεται για την καλή τήρηση της τάξης και της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση του Απολογισμού, για την εκλογή των οργάνων, για θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά ζητήματα, για κήρυξη, αναστολή ή λύση απεργίας, προσχώρηση σε τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, είναι έγκυρη μόνο, όταν γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση και ποτέ δια βοής. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός και αν το συζητούμενο θέμα απαιτεί ειδική πλειοψηφία, προβλεπόμενη από το καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΕΚΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΕΚ είναι αποφασιστικό όργανο και συγκροτείται από:
- Τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου
- Τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειακών Τμημάτων ή τους νόμιμους και εξουσιοδοτημένους αναπληρωτές τους.
- Την Τριμελή Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή.

Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του. Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το χρόνο τακτικά, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα, όποτε αποφασίσει η Διοίκηση ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των μελών του. Σ΄ αυτή την περίπτωση, το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.
Το Γενικό Συμβούλιο συζητεί θέματα που εισηγείται η Διοίκηση ή προτείνουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΕΚΕΚ

Η Διοίκηση αποτελείται από πέντε (5) μέλη εφόσον τα ψηφίσαντα μέλη είναι ως 150 και επταμελής (7) εφόσον τα ψηφίσαντα μέλη είναι 151 και άνω. Εκλέγεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.
Τη Διοίκηση αποτελούν: (1) ο Πρόεδρος, (2) ο Αντιπρόεδρος, (3) ο Γενικός Γραμματέας, (4) ο Γραμματέας Οικονομικού, και (5) ο Γραμματέας Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση της επταμελούς (7) Διοίκησης, αυτή αποτελείται επιπλέον από (6) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και (7) τον Γραμματέα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
Η εκλογή στις θέσεις ευθύνης της Διοίκησης, γίνεται με μυστική ψηφοφορία για κάθε μέλος ξεχωριστά και με τη σειρά όπως αναφέρονται πιο πάνω. Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης μέλους ή μελών της Διοίκησης, η θέση που έμεινε κενή, συμπληρώνεται από τον ή τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκε ο παραιτηθείς ή ανακληθείς. Μη υπάρχοντος αναπληρωματικού, η θέση συμπληρώνεται από επιλαχόντες άλλου συνδυασμού, που είχε κατά τις αρχαιρεσίες το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γίνεται συμπληρωματική εκλογή μόνο για την έδρα ή τις έδρες που έχουν μείνει κενές. Την απόφαση για τις συμπληρωματικές αρχαιρεσίες παίρνουν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοίκηση ανακαλείται συνολικά ή μερικώς από τις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον τεθεί το θέμα αυτό εγγράφως από το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και η σχετική πρόταση λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Η Διοίκηση αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες μέσα στα όρια του Καταστατικού, των αποφάσεων και των κατευθύνσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Γενικού Συμβουλίου. Η Διοίκηση συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα, όταν το αποφασίσει το ίδιο ή το ζητήσουν τουλάχιστον τα τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη στην περίπτωση της 5μελούς Διοίκησης ή τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη στην περίπτωση της 7μελούς Διοίκησης. Μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Διοίκησης, τα τρέχοντα ζητήματα της ΠΕΕΚΕΚ αντιμετωπίζει ο Πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας, πάντα στα πλαίσια των αποφάσεων και των εξουσιοδοτήσεων της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τη Διοίκηση του Συλλόγου εκπροσωπούν ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου, τα οποία συγκαλούνται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα, υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά συνεδριάσεων. Επιβλέπουν για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε επιτροπές ή άλλα όργανα που συμμετέχει ο Σύλλογος εκτός εάν η Διοίκηση ορίσει διαφορετικά.
Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητές του.
Ο Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, διατηρεί το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, τη σφραγίδα του, τα βιβλία πρακτικών της Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης και διεξάγει την αλληλογραφία της ΠΕΕΚΕΚ. Εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στις συνεδριάσεις της Διοίκησης και των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο, εκτός κι αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Διοίκηση. Φροντίζει για τη σωστή οργάνωση των εκδηλώσεων που αποφασίζει ο Σύλλογος Έχει την ευθύνη για την καλή οργάνωση και λειτουργία των γραφείων και της υποδομής του Συλλόγου. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για τα οργανωτικά ζητήματα της ΠΕΕΚΕΚ και τους αναπληρώνει όταν κωλύονται.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας (όταν η Διοίκηση είναι 7 μελής) αναπληροί το Γενικό Γραμματέα σε όλες τις αρμοδιότητές του.
Ο Γραμματέας Οικονομικού τηρεί το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου, τα διπλότυπα εισπράξεων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Εισηγείται στη Διοίκηση, στο Γενικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση κάθε θέμα που έχει σχέση με την οικονομική δραστηριότητα του Συλλόγου. Συντάσσει τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς και ισολογισμούς και τους παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις. Στις τακτικές συνεδριάσεις της Διοίκησης ενημερώνει για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου. Στις τακτικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζει οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό για έγκριση, που έχει εγκρίνει προηγουμένως η Διοίκηση. Η Διοίκηση αποφασίζει για την ασφαλή φύλαξη χρηματικού ποσού μεγαλύτερου του αναγκαίου για τα τρέχοντα έξοδα της ΠΕΕΚΕΚ.
Ο Γραμματέας Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της τεκμηρίωσης των θέσεων καθώς και της λειτουργίας των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που διοργανώνει ή συμμετέχει η ΠΕΕΚΕΚ. Εισηγείται στην Διοίκηση, στο Γενικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση τα θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και τη θεματολογία της. Επιβλέπει και βοηθά τα τοπικά τμήματα στις αντίστοιχες προσπάθειες τους.
Ο Γραμματέας Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, (όταν η Διοίκηση είναι 7 μελής) διευθύνει τις δημόσιες σχέσεις, είναι υπεύθυνος τύπου και Μ.Μ.Ε. και τα φροντίζει για τη πρόσκλησή τους στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τον Πρόεδρο για την έκδοση εφημερίδων, εντύπων, οπτικοακουστικών ή άλλων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας. Μεριμνά για τις διεθνείς επαφές και επικοινωνεί με τις Οργανώσεις του Εξωτερικού, τηρεί ιδιαίτερο αρχείο και συνυπογράφει με την Πρόεδρο του Δ.Σ. τα εξερχόμενα έγγραφα Διεθνών Σχέσεων,

ΑΡΘΡΟ 12 - ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΕΚΕΚ

Η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
- Μητρώο Μελών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα τακτικά μέλη όλων των Περιφερειακών Τμημάτων.
- Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικού Συμβουλίου.
- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοίκησης.
- Βιβλίο Εκθέσεων της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής.
- Βιβλίο Ταμείου.
- Βιβλίο Περιουσίας.
- Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων.
Για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν μπορεί να διατηρεί και άλλα βοηθητικά βιβλία, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΕΚΕΚ

Ιδρύονται Περιφερειακά Τμήματα με απόφαση της Διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ σε όποιο νομό της χώρας αποφασίσουν την ίδρυσή τους οι εργαζόμενοι του κλάδου, ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής Συνέλευσής τους και εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού και είναι τουλάχιστον δέκα (10). Περιφερειακό Τμήμα μπορεί να ιδρυθεί ένα σε κάθε Νομό, με έδρα οποιαδήποτε πόλη του Νομού αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην ιδρυτική Γενική Συνέλευσή τους. Δεν μπορεί να ιδρυθεί δεύτερο Περιφερειακό Τμήμα στον ίδιο Νομό. Σε περίπτωση διχογνωμίας για την έδρα, τότε ως έδρα ορίζεται η πρωτεύουσα του Νομού ή η πολυπληθέστερη πόλη μεταξύ των ενδιαφερομένων. Πρωτοβουλίες για την ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων υποχρεούται να πάρει και η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ. Εργαζόμενοι που πληρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού και δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό για την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος, μπορούν να ενταχθούν σε Περιφερειακό Τμήμα της ΠΕΕΚΕΚ γειτονικού νομού.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής του, για θέματα που αφορούν τα μέλη της ΠΕΕΚΕΚ στο νομό που έχει έδρα το Περιφερειακό Τμήμα. Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος. Εγκρίνει τον Απολογισμό και Προγραμματισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος και την οικονομική διαχείριση.
Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ή το ζητήσει έγγραφα το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Νομού. Στην περίπτωση της αίτησης από το ένα τρίτο (1/3), αυτή πρέπει να αναφέρει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) ημέρες από την αίτηση με μοναδικά θέματα αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος συγκαλείται υποχρεωτικά τρεις φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα εκτός των τοπικών θεμάτων και την έγκριση του Απολογισμού και Προγραμματισμού δράσης καθώς και της οικονομικής διαχείρισης της Διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ. Το πρακτικό της απόφασης που θα ληφθεί γι΄ αυτά τα θέματα κοινοποιείται εγγράφως στην Διοίκηση του Συλλόγου Η τρίτη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται τρία (3) χρόνια από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της θητείας του και συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση της Κεντρικής Διοίκησης ή του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΕΚΕΚ. Θέμα της τρίτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός των θεμάτων της πρώτης και δεύτερης, είναι ακόμα η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών του Περιφερειακού Τμήματος
Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Περιφερειακού Τμήματος. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας καλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν και αυτή η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, καλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Περιφερειακού Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη γίνεται πάντα με βάση την ημερήσια διάταξη που ανακοινώνεται στα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος με κάθε πρόσφορο μέσο, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, πρέπει να αναφέρει, αν είναι τακτική ή έκτακτη, αν είναι η πρώτη ή δεύτερη ή Τρίτη και το ποιος τη συγκαλεί.
Με έγγραφη αίτησης τους το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, μπορεί να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος την πρόσθεση θέματος στην Ημερήσια Διάταξη. Για την αποδοχή ή όχι των θεμάτων αυτών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Εφόσον η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία, την έναρξή της κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, αμέσως δε η Γενική Συνέλευση, εκλέγει τριμελές (3) Προεδρείο. Στα μέλη του ανατίθενται τα καθήκοντα του προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης, του αναπληρωτή του και του πρακτικογράφου.
Το Προεδρείο ακολουθεί πιστά τη σειρά των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ευθύνεται για την καλή τήρηση της τάξης και της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση του Απολογισμού, για την εκλογή των οργάνων, για θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά ζητήματα, για κήρυξη, αναστολή ή λύση απεργίας, προσχώρηση σε τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, είναι έγκυρη μόνο, όταν γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση και ποτέ δια βοής. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός και αν το συζητούμενο θέμα απαιτεί ειδική πλειοψηφία, προβλεπόμενη από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα περιφερειακά τμήματα του ΠΕΕΚΕΚ διοικούνται από τα Διοικητικά Συμβούλια, που αποτελούνται από τρία (3) μέλη, όταν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι μέχρι πενήντα (50), πέντε (5) μέλη όταν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι μέχρι εκατό πενήντα (150), επτά (7) μέλη όταν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι από εκατό πενήντα ένα και άνω (151). Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος δεν εκλέγεται στο Νομό Αττικής. Τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους του Νομού Αττικής επιλύει η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ.
Τα Διοικητικά Συμβούλια Περιφερειακών Τμημάτων, με την παραπάνω σύνθεση τους εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, στη σύνθεση του περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Αντιπρόεδρο και Οργανωτικό Γραμματέα περιλαμβάνει, εάν τα μέλη του είναι περισσότερα από τρία (3). Οι υπόλοιποι (εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές) είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος και τους ανατίθενται καθήκοντα από το όργανο, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες.
Η εκλογή των παραπάνω, γίνεται με μυστική ψηφοφορία και για κάθε έναν ξεχωριστά, πρώτα για τον Πρόεδρο και στη συνέχεια για τους υπόλοιπους, με τη σειρά που περιγράφονται παραπάνω. Οι αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, γίνονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για όλα τα άλλα όργανα της ΠΕΕΚΕΚ. Με την ανακήρυξή τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος, συγκαλούνται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από το μέλος που πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει, τότε συγκαλείται αυτοδίκαια, μετά από συνεννόηση των μελών του, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή όποτε κριθεί σκόπιμο, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή αν το ζητήσει ύστερα από έγγραφη αίτηση το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, όπου θα αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα το ήμισυ (1/2) συν ένα των μελών του. Για την αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος ισχύει ότι περιγράφει το άρθρο 10 για την αναπλήρωση των μελών της Διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης, καθορίζονται από το Προεδρείο, αποφασίζεται δε κατά πλειοψηφία, αν θα προστεθούν και εκείνα που τυχόν προτείνονται, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν το Περιφερειακό Τμήμα στις τοπικές αρχές και όπου αλλού, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κηρύσσει την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων του Περιφερειακού Τμήματος.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά του Συμβουλίου, επιβλέπουν για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση. Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος σ΄ όλες τις αρμοδιότητές του.
Ο Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, διατηρεί αρχείο του Περιφερειακού Τμήματος, τη σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων και την αλληλογραφία του Περιφερειακού Τμήματος. Εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος και της Γενικής Συνέλευσης Περιφερειακού Τμήματος, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος.
Ο Γραμματέας Οργανωτικού φροντίζει για τη σωστή οργάνωση των εκδηλώσεων που αποφασίζει το Περιφερειακό Τμήμα, συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για τα οργανωτικά ζητήματα του Περιφερειακού Τμήματος και τον αναπληροί, όταν κωλύεται.
Ο Ταμίας, τηρεί το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Περιφερειακού Τμήματος, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών. Προκειμένου για πληρωμές, τις κάνει βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, κάθε θέμα που έχει σχέση με την οικονομική δραστηριότητα του Περιφερειακού Τμήματος. Συντάσσει τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς και ισολογισμούς και τους παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις.
Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, τα έσοδα και έξοδα του προηγούμενου μήνα.
Ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Γραμματέα Οικονομικού της ΠΕΕΚΕΚ για κάθε θέμα που αφορά τα οικονομικά του Περιφερειακού Τμήματος και της ΠΕΕΚΕΚ. Έχει υποχρέωση μία φορά το μήνα να στέλνει στον Γραμματέα Οικονομικού της ΠΕΕΚΕΚ κατάσταση με τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για την ασφαλή φύλαξη χρηματικού ποσού μεγαλύτερου του αναγκαίου για τα τρέχοντα έξοδα του Περιφερειακού Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
- Βιβλίο Ταμείου.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων Περιφερειακού Τμήματος.

Για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος και εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, το Περιφερειακό Τμήμα μπορεί να διατηρεί και άλλα βοηθητικά βιβλία, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΕΚΕΚ διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια. Επικείμενης της λήξεως της θητείας των οργάνων της ΠΕΕΚΕΚ η Διοίκηση προκηρύσσει εκλογές, ορίζοντας την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής τους, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες.
Στη συνέχεια η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ συγκαλεί την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και ανακοινώνει την απόφασή της αυτή στα μέλη του. Παράλληλα ανακοινώνει την απόφασή της αυτή και στα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων, καλώντας τα να προσδιορίσουν τον χρόνο και τον τόπο σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων για την εκλογή των Εφορευτικών τους Επιτροπών, με την παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων.


ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Στην τρίτη τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΚΕΚ στο Νομό Αττικής εκλέγεται η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και μέχρι τρία (3) Αναπληρωματικά μέλη.
Επίσης στην τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται τριμελείς τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές και μέχρι τρία (3) Αναπληρωματικά μέλη.
Τα μέλη όλων των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορεί να είναι υποψήφια για κανένα άλλο όργανο της ΠΕΕΚΕΚ ή των Περιφερειακών Τμημάτων ούτε για αντιπρόσωποι της ΠΕΕΚΕΚ στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα όργανα Διοίκησης και οι αντιπρόσωποι οι οποίοι πρέπει να εκλεγούν κατά τις αρχαιρεσίες είναι τα εξής:
1. Εκλογή πενταμελούς (5) ή επταμελούς (7) Διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ
2. Εκλογή τριμελούς (3) Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΕΕΚΕΚ
3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος.
4. Εκλογή τριμελούς (3) Ελεγκτικής Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος.
5. Εκλογή αντιπροσώπων στο τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο σύμφωνα με το Καταστατικό του.
6. Εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού μπορούν να είναι ενιαία για:
α. Για την Διοίκηση και την κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΕΕΚΕΚ
β. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος και την Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος.
γ. Για τους αντιπροσώπους στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.
δ. Για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 21- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ταυτόχρονα την ίδια ημέρα και στην Αθήνα και σε όλα τα τοπικά τμήματα. Αν αποφασιστεί στην Αθήνα ή σε κάποιο Περιφερειακό Τμήμα οι αρχαιρεσίες να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αυτό γνωστοποιείται στη Διοίκηση έγκαιρα, ώστε η ημέρα λήξης των αρχαιρεσιών και η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων να γίνει ταυτόχρονα σε όλα τα τοπικά τμήματα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να γίνουν αρχαιρεσίες για τα όργανα Διοίκησης ή για αντιπροσώπους στο τοπικό Εργατικό Κέντρο ή την Ομοσπονδία, στα ενδιάμεσα της θητείας των Περιφερειακών Τμημάτων, αυτές προκηρύσσονται για το υπόλοιπο της θητείας, εκτός αν το υπόλοιπο της θητείας είναι λιγότερο του 6μήνου, οπότε μπορεί να παραμένει το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, έστω και με ελλιπή σύνθεση.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τη Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ, την κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, κατατίθενται στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία κάνει και την ανακήρυξη των υποψηφίων. Οι αιτήσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος, την Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και των αντιπροσώπων για το τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο κατατίθενται στην Εφορευτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζουν τα σχετικά ψηφοδέλτια.
Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καθώς και των ανεξάρτητων υποψηφίων, δίνονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αφού εξετάσει την τυπικά δυνατή συμμετοχή των υποψηφίων στις αρχαιρεσίες, ανακοινώνει τους συνδυασμούς και τους ανεξάρτητους υποψηφίους. Τα ψηφοδέλτια είναι ίδιου μεγέθους για όλους τους συνδυασμούς και ανεξάρτητους υποψηφίους. Με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στα τοπικά τμήματα ο απαραίτητος αριθμός ψηφοδελτίων για την Διοίκηση, την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και την Ομοσπονδίας όλων συνδυασμών που μετέχουν στις αρχαιρεσίες.
Στη διάθεση των Εφορευτικών Επιτροπών, δίνονται αντίγραφα του Μητρώου Μελών της ΠΕΕΚΕΚ.Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη και αφού την εξετάσει και τη βρει κενή, τη σφραγίζει και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους και η διάρκεια της θητείας των οργάνων Διοίκησης και αντιπροσώπων που ψήφισε.
Τα μέλη της ΠΕΕΚΕΚ μπορούν να ψηφίσουν στην έδρα οποιουδήποτε Περιφερειακού Τμήματος βρίσκονται κατά την περίοδο των αρχαιρεσιών, αλλά μόνο για την Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ, για την κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους και για την Ομοσπονδία, εφόσον δεν είναι μέλη του Περιφερειακού Τμήματος. Δεν μπορούν να ψηφίσουν για Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος, την Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και για αντιπροσώπους στο τοπικό εργατικό κέντρο.
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα ψηφοδέλτια κατά την ψηφοφορία μπαίνουν σε ομοιόμορφους φακέλους που έχουν τη σφραγίδα του παρατήματος και τη μονογραφή του Δικαστικού που εκτελεί χρέη προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.
Κάθε μέλος υποχρεώνεται να ψηφίσει έναν μόνο συνδυασμό. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι, όσο το σύνολο του αριθμού των μελών που απαιτείται για κάθε όργανο. Αν το ψηφοδέλτιο δεν έχει κανένα σταυρό προτίμησης θεωρείται σαν ψήφος υπέρ του συνδυασμού και μόνο.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, γίνεται καταμέτρηση των φακέλων των ευρεθέντων στην κάλπη, και αν ο αριθμός τους δεν συμπίπτει με τον αριθμό των ψηφισάντων, απορρίπτεται αντίστοιχος αριθμός φακέλων προτού ανοιχθούν. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς ανοίγονται οι φάκελοι.
Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος, για την Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και για αντιπροσώπους στο τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.
Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή κάνει επίσης καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΚΕΚ, της κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και συντάσσει πρακτικό διαλογής.
Το σύστημα εκλογής των μελών στα όργανα Διοίκησης και των Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.1264/82).
Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των τυχόν μεμονωμένων υποψηφίων, σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών των οργάνων Διοίκησης και των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στα όργανα Διοίκησης και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των διατιθεμένων, κατά περίπτωση, εδρών με τον πιο πάνω υπολογισμό είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο, το εκλογικό μέτρο βρίσκεται κατ΄ εξαίρεση με τον υπολογισμό του κλάσματος.
Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έβαλε υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες ή τις θέσεις αντιπροσώπων που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπρόσωπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμεται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο προς αυτό.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, άσχετα αν πήραν έδρα ή εξέλεξαν αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή.
Μετά την κατανομή των εδρών ακολουθεί η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων των συνδυασμών, για την ανακήρυξη των επιτυχόντων και τα καταστατικά αξιώματα. Ενστάσεις των υποψηφίων, των αντιπροσώπων ή των εκλογέων υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής. Η Εφορευτική Επιτροπή, είτε αποφαίνεται αμέσως είτε συνεδριάζει μετά το τέλος της ψηφοφορίας ή της διαλογής, προκειμένου περί ενστάσεων οι οποίες έχουν σχέση με τη διαλογή. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων, γίνεται ανακήρυξη των επιτυχόντων.
Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί τα εξής πρακτικά, τα οποία όταν κλείνονται, υπογράφονται από τα μέλη της και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών.
α) Έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
β) Διαλογής των ψήφων και κατανομής των εδρών της Διοίκησης της ΠΕΕΚΕΚ, της κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος για τα τοπικά τμήματα, της Ελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των Αντιπροσώπων του ΠΕΕΚΕΚ στις Δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
γ) Ανακήρυξης των επιτυχόντων υποψηφίων για κάθε όργανο, καθώς και των αναπληρωματικών των συνδυασμών.
δ) Κατάσταση ψηφισάντων.
Το πρακτικό διαλογής στέλνεται στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Αθήνας, η οποία κάνει την ανακήρυξη των επιτυχόντων για τη Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ, για την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία με βάση το σύνολο των ψηφισάντων σε όλη τη χώρα. Τα βιβλία, τα πρακτικά και το εκλογικό υλικό, παραδίδονται στη Διοίκηση. Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών, υπογεγραμμένα από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την Εφορευτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος, αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στην έδρα της ΠΕΕΚΕΚ (Αθήνα), αμέσως μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών. Αντίγραφά τους διατηρούνται στο αρχείο του Περιφερειακού Τμήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης των αρχαιρεσιών σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα, για όλα ή μερικά όργανα Διοίκησης και Αντιπροσώπους στα Δευτεροβάθμια όργανα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στο Περιφερειακό Τμήμα για όσα όργανα έχουν ακυρωθεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22- ΠΟΡΟΙ ΠΕΕΚΕΚ

Η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ διατηρεί Ταμείο και καλύπτει από αυτό όλες τις δραστηριότητές του. Πόροι της ΠΕΕΚΕΚ είναι:
- Οι κατ΄ έτος συνδρομές των μελών.
- Οι έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται από την Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ
- Οι τόκοι κεφαλαίων, κληροδοτήματα, δωρεές και έσοδα που προέρχονται από τις εκδηλώσεις της ΠΕΕΚΕΚ και των τοπικών τμημάτων.
- Οι εισφορές που εισπράττονται μέσω ΣΣΕ για την εκπαίδευση ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο, όπως και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Οι συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη, δεν μπορεί να είναι για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους. Το ύψος των συνδρομών των μελών της ΠΕΕΚΕΚ αναπροσαρμόζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Τα τοπικά τμήματα πρέπει να τηρούν αρχείο και να το ενημερώνουν για την ταμειακή κατάσταση των μελών τους. Στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, παρουσιάζεται από τον ταμία οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός, εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται στην Διοίκηση. Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει για την οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ της Διοίκησης και των Περιφερειακό Τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όργανα Ελέγχου της ΠΕΕΚΕΚ είναι η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και οι Ελεγκτικές Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων. Είναι τριμελή όργανα και εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των αρχαιρεσιών. Οι Ελεγκτικές Επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση τους, εκλέγουν τον υπεύθυνο του οργάνου, ο οποίος συντάσσει τις εκθέσεις και τις παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις.
Οι Ελεγκτικές Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και ελέγχουν τα οικονομικά της ΠΕΕΚΕΚ και των Περιφερειακών Τμημάτων και παρουσιάζουν σε αυτές τις εκθέσεις τους. Οι ετήσιες εκθέσεις των ελεγκτικών επιτροπών όλων των Περιφερειακών Τμημάτων, υποβάλλονται στην Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ
Η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ μπορεί να αναθέσει στην κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή τον έλεγχο των οικονομικών των Περιφερειακών Τμημάτων, αν υπάρξει οποιαδήποτε ένδειξη για οικονομική ατασθαλία ή απόκρυψη στοιχείων. Προηγουμένως πρέπει να επιληφθεί η Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και να έχει συντάξει την δική της έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΠΕΡΓΙΑ

Την κήρυξη ή αναστολή οποιασδήποτε μορφής αγωνιστικής κινητοποίησης αποφασίζει η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ ή το Γενικό Συμβούλιο εάν συμπέσει ο χρόνος κήρυξης με προγραμματισμένη συνεδρίαση του. Για μείζονος σημασίας θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο που περιλαμβάνει το παρόν Καταστατικό, μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από το Γενικό Συμβούλιο για να κηρύξει Πανελλαδική Απεργία. Τοπικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις οποιασδήποτε μορφής αποφασίζονται από τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων. Στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμετάσχει το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και την πρόταση να εγκρίνει η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η Διοίκηση της ΠΕΕΚΕΚ μπορεί να αποφασίσει τοπική απεργία σε όποιο νομό λειτουργεί Περιφερειακό Τμήμα, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΕΚΕΚ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 25 - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η ΠΕΕΚΕΚ είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και εκφράζεται στο συνέδριο της ΓΣΕΕ μέσω της Ομοσπονδίας, εκτός και αν υποχρεωθεί διαφορετικά από το Νόμο ή το καταστατικό της Ομοσπονδίας ή της ΓΣΕΕ.
Σε καμία περίπτωση η ΠΕΕΚΕΚ δεν μπορεί να αποχωρήσει από τον ενιαίο κορμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και να συμμετάσχει σε διαδικασίες διάσπασής του.
Η ΠΕΕΚΕΚ μπορεί να γίνει μέλος σε διεθνή κλαδική οργάνωση, εφόσον κριθεί από την Διοίκηση ότι αυτό εξυπηρετεί τους εργαζόμενους του κλάδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΕΚΕΚ

Η ΠΕΕΚΕΚ έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία εμφανίζει περιφερειακά τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και στο κέντρο της έχει τα αρχικά των λέξεων του τίτλου: «ΠΕΕΚΕΚ» και το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου.
Τα τοπικά τμήματα έχουν επίσης στρογγυλή σφραγίδα, η οποία εκτός από τον τίτλο της ΠΕΕΚΕΚ που φέρει περιφερειακά («ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» έχει στο κέντρο τις λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ» και το Νομό που έχει έδρα.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΕΚΕΚ

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΕΚΕΚ με την παρουσία του μισού (½) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και ύστερα από εισήγηση της Διοίκησης την οποία έχει προηγουμένως εγκρίνει το Γενικό Συμβούλιο.
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΕΚΕΚ.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις, απαρτίας και αποφάσεων, μπορεί να διαλυθεί η ΠΕΕΚΕΚ. Σ΄ αυτή την περίπτωση, η περιουσία του περιέρχεται σε παρεμφερή Συνδικαλιστική Οργάνωση του κλάδου, που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Μη υπαρχόντων τέτοιων οργανώσεων, η περιουσία του περιέρχεται στην Ομοσπονδία ή τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις