Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2008


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2008


Από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώθηκε ο τρόπος καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων στους εργαζόμενους.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆ 3868/58 «Περί συστάσεως ∆ΛΟΕΜ» το οικογενειακό
επίδοµα χορηγείται στους µισθωτούς που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε σχέση ιδιωτικού
δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.

∆εν δικαιούνται επίδοµα παιδιών οι µισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας,
Νόµου, Κανονισµού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαµβάνουν από τον εργοδότη τους
µεγαλύτερο ποσό επιδόµατος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ∆ΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4
Ν. 1346/83).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις