Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Πολιτικές Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του ΕΚΤ

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων, Θ. Τσέκου στην Συνέντευξη Τύπου που έδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στις 26. Ιανουαρίου 2010 και αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τον κλάδο μας.
Για όλα κείμενα της Συνέντευξης Τύπου "ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ , ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ" Πατήστε εδώ.
«Πολιτικές Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του ΕΚΤ»
Εισήγηση Γ.Γ. Θ Τσέκου

Υφιστάμενη κατάσταση
 • Το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της χώρας για την υλοποίηση πολιτικών στήριξης της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής. Παρ’ όλα αυτά, μετά από τρία χρόνια υλοποίησης παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση ύψους 4.2 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,15% στο συνολικό προϋπολογισμό 3 δις € του Ε.Π.
 • Ελάχιστες από τις προβλεπόμενες δράσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ε.Π. έχουν υλοποιηθεί, η μέχρι σήμερα συνεισφορά του στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της κρίσης στην απασχόληση κρίνεται ανεπαρκής.
 • Προς αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης επιταχύνουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με έμφαση στην εφαρμογή και χρήση μέτρων και διαδικασιών απλοποίησης θέτοντας τις ακόλουθες προτεραιότητες πολιτικής:
 • Ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης ενεργοποιώντας μηχανισμούς αξιολόγησης, πιστοποίησης και ελέγχου.
 • Ενεργός συμμετοχή και ενδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κοινωνικού ελέγχου.
 • Αξιόπιστη καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας, εντοπισμός και μείωση της αδήλωτης εργασίας, διευκόλυνση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης, αναβάθμισης και δικτύωσης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην κατεύθυνση μιας πράσινης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.
 • Ενεργοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων επιδιώκοντας τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων, το οποίο μειώθηκε λόγω κρίσης.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του Ε.Π με έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στην καταπολέμηση της φτώχειας.
 • Αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών (π.χ Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Progress, Μικροπιστώσεις, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κλπ).

Διατιθέμενοι πόροι για το έτος 2010

 • Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη της εργασίας υλοποιούμε άμεσα δράσεις κατάρτισης ανέργων στους τομείς περιβάλλοντος, τουρισμού, πληροφορικής προϋπολογισμού 280.000.000€, από την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται να ωφεληθούν 63.000 άνεργοι αρχής γενομένης από το 2010.
 • Με στόχο την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε νέους, γυναίκες και αυτοαπασχολούμενους βρίσκονται σε ολοκλήρωση από τον ΟΑΕΔ δράσεις επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας, Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών προϋπολογισμού 437.000.000€, ενώ προβλέπεται η άμεση υλοποίηση αντίστοιχων νέων δράσεων ύψους 400.000.000€.
 • Έχει ήδη ξεκινήσει ο αναλυτικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΤΟΠ) στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, τα οποία θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των τοπικών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, στο πλαίσιο Τοπικών Δικτύων Υποστήριξης της Απασχόλησης, στη λειτουργία των οποίων θα συμβάλλει ο ΟΑΕΔ. Τα εν λόγω προγράμματα αναμένεται να προκηρυχθούν το α’ εξάμηνο του 2010 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους θα ανέρχεται στα 180.000.000€.
 • Για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών προβλέπεται η χρηματοδότηση δομών κοινωνικής φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, κλπ (Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ιατροκοινωνικά Κέντρα) με ποσό ύψους 324.000.000€ αρχής γενομένης από το 2010.
 • Με στόχο τη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προωθείται δράση ύψους 20.000.000€ με δυνατότητα αύξησης σε 35.000.000€ και σε συνέργεια με αντίστοιχο Πρόγραμμα του ΥΠΟΙΑΝ. Άμεσα θα συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο πλαίσιο της επίσπευσης των διαδικασιών νομοθετικής κάλυψης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση με θεσμικούς κοινωνικούς φορείς προσδιορίζεται έως το τέλος του 04/10. Παράλληλα εντός του Φεβρουαρίου προγραμματίζεται Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο την παρουσίαση της πρότασης για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των εμπλεκόμενων στα δύο Εθνικά Θεματικά Δίκτυα φορέων.

Επίσης θα ξεκινήσει η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και το ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) για την περαιτέρω υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, είτε μέσω της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και υποστηρικτικού μηχανισμού Μικροπιστώσεων, είτε μέσω προώθησης συγκεκριμένων φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων/ελαφρύνσεων. Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Β΄εξαμήνου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις